Zasady wystawiania faktury korygującej

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zmiany w ustawie o VAT. Na ich mocy modyfikowane zostały zasady wystawiania faktur korygujących, niemniej jednak w porównaniu z 2013 r. nie są to duże zmiany.

Przyczyny wystawiania faktur korygujących

Faktury korygujące są wystawiane przez sprzedawców i znajdują zastosowanie wówczas, gdy znajdujące się na nich błędy pociągają za sobą konsekwencje w rozliczeniach podatkowych i rachunkowych. Spośród przyczyn wystawienia takiego dokumentu wymienia się:

– udzielenie nabywcy rabatu po wystawieniu pierwotnej faktury,

– błędy w takich obszarach jak cena, kwota podatku lub jakakolwiek inna pozycja faktury,

– zwrot sprzedawcy towaru,

– zwrot nabywcy całości lub części należności bądź kwot nienależnych,

– podwyższenie ceny po wystawieniu faktury pierwotnej.

Na fakturze korygującej należy wskazać przyczynę jej wystawienia.

Anulowanie a korekta faktury

Należy podkreślić, by nie mylić anulowania faktury z jej korektą – anulowanie dotyczy jedynie tych faktur, które nie trafiły do obiegu prawnego. W przypadku faktury korygującej istnieje możliwość wystawienia jej duplikatu, gdyby oryginał zaginął bądź uległ zniszczeniu – dla celów księgowych duplikat traktowany jest w taki sam sposób, jak pierwotna faktura. Duplikat jest wystawiany na prośbę nabywcy.

Odbiór faktury korygującej

Sprzedawca jest zobligowany do posiadania potwierdzenia odbiory faktury korygującej. Zasada ta nie znajduje zastosowania, kiedy sprzedawca nie uzyskał potwierdzenia, pomimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej, ale z posiadanej dokumentacji będzie wynikać, że nabywca wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami, które określa faktura korygująca.

Jeżeli efektem popełnienia przez wystawcę błędu na fakturze pierwotnej jest zaniżenie zobowiązania podatkowego, skorygowanie podatku następuje bez względu na to czy sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej, czy nie. Co się zaś tyczy formy potwierdzenia odbioru, przepisy nie regulują tej kwestii precyzyjnie – dla organów podatkowych najważniejsze jest to, by forma odbioru nie wzbudzała jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że nabywca otrzymał fakturę korygującą w określonym terminie.