Jakie dane musi zawierać faktura korygująca

Wystawiając fakturę korygującą, sprzedawca musi mieć na uwadze to, by zamieścić na niej wszystkie wymagane dane – w tym zakresie nie ma natomiast dowolności, kwestie te są regulowane odpowiednimi przepisami.

W związku z tym na fakturze korygującej muszą się znaleźć następujące informacje:

– kolejny numer oraz data wystawienia dokumentu,

– adnotacja „faktura korygująca” lub „korekta”,

– okres, do którego odnosi się korekta,

– przyczyna korekty,

– te same dane, które były zmieszczone na pierwotnej fakturze, a mianowicie: kolejny numer i data, oznaczenia i dane wystawcy i nabywcy, data dostarczenia lub realizacji usługi (względnie data otrzymania zapłaty), rodzaj towaru lub usługi podlegający korekcie,

– kwota korekty podstawy opodatkowania/podatku należnego z uwzględnieniem kwoty sprzedaży zwolnionej oraz kwot poszczególnych stawek podatku – w sytuacji, kiedy korekta ma wpływ na zmianę w zakresie podstawy opodatkowania/kwoty podatku należnego,

– prawidłowa treść podlegających korekcie pozycji.