Faktura korygująca datę sprzedaży

Jedną z czynności wykonywanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest wystawianie faktur VAT. Pomyłki przy wypełnianiu tego typu dokumentów zdarzają się często – niejednokrotnie na fakturze pojawia się błędna data sprzedaży.

Kiedy można dokonać korekty faktury VAT?

Zgodnie z ustawą o VAT faktura VAT powinna zawierać szereg obowiązkowych elementów. Muszą się na niej znaleźć takie dane jak m.in. NIP nabywcy i sprzedawcy, data wystawienia, data dokonania/zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku, nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, miara i ilość towarów, stawka podatku, a także wspomniana we wstępie data sprzedaży. Korekty faktury przedsiębiorca ma prawo dokonać w sytuacjach precyzyjnie określonych przepisami, a mianowicie gdy:

– sprzedawca udzielił nabywcy zniżki na zakupiony towar,

– kupujący zwrócił towar lub jego opakowanie,

– sprzedawca zwrócił nabywcy część lub całość zapłaty,

– cena towaru została podwyższona lub przy jej ustalaniu stwierdzono pomyłkę,

– doszło do pomyłki w stawce podatku, kwocie podatku lub jakiejkolwiek pozycji faktury.

Błędna data sprzedaży na fakturze – co robić?

W sytuacji, gdy na fakturze wpisana została błędna data sprzedaży, nabywca ma prawo do wystawienia tzw. noty korygującej. Obligatoryjnymi jej pozycjami są:

– adnotacja „nota korygująca”,

– numer i data wystawienia noty,

– dane podatnika i nabywcy,

– numery NIP sprzedawcy i nabywcy,

– nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą znajdujące się na fakturze pierwotnej.

Ponadto w treści noty trzeba wskazać treść korygowanej informacji i treść prawdziwą.

Uwaga: mają zostać przy tym spełnione jeszcze inne warunki. Otóż podatnik i nabywca muszą być w kontakcie, data na nocie musi odpowiadać rzeczywistej dacie transakcji, a sprzedawca ma obowiązek zaakceptować notę wystawioną przez nabywcę. Przy tej okazji nie zaszkodzi nadmienić, że wystawienie noty korygującej przez nabywcę nie zawsze wchodzi w rachubę. Nie jest to możliwe, jeżeli pomyłka dotyczy np. stawki podatku, kwoty należności ogółem czy kwoty wszystkich opustów lub obniżek cen.